Záručné a reklamačné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky platia pre nákup a uplatnenie reklamácie v internetovom obchode Abctonery.sk. Podmienky bližšie upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu Abctonery.sk. CAMEA SK, s.r.o., so sídlom Sabinovská 67, 080 01 Prešov, IČO: 36468924, DIČ: 2020008287, kontakt : obchod@abctonery.sk, tel.: 051 / 77 255 85 a práva a povinnosti kupujúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

 

Záručné podmienky

Tovar zaslaný k reklamácií bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim ( v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé,a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.
Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
a. mechanickým poškodením tovaru,
b. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
d. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
f. ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,
g. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
h. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
i. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
j. pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
k. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymenené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese obchod@abctonery.sk alebo telefonicky na tel. č.: 051 / 77 255 85.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
• nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

 

Reklamácia doručenej zásielky

Fyzické poškodenie zásielky je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný reklamovať u dopravcu pri prevzatí zásielky.
Kupujúci je povinný okamžite reklamovať u dopravcu neúplnosť dodávky ( počet balení ) a poškodenie balenia. O zistených vadách dodávky je kupujúci povinný s dopravcom spísať protokol. V prípade vonkajšieho poškodenia obalu je povinný spoločne s dopravcom zásielku rozbaliť a overiť fyzický stav dodaného tovaru. Firma CAMEA SK, s.r.o. nemá možnosť neskôr akceptovať reklamáciu chýb a nedostatkov, ktoré na dodanom tovare vznikli v dôsledku chyby alebo nedbalosti dopravcu. Odporúčame kupujúcemu poškodené zásielky neprevziať a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať internetový obchod Abctonery.sk .
Akékoľvek nedostatky zásielky z hľadiska kompletnosti a úplnosti je povinný kupujúci reklamovať bez zbytočného časového prieťahu, najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky.
Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčaný podobný postup, predíde sa tak sporom o tom, kedy vada na tovare vznikla. Spotrebiteľovi nemôže nedodržaním uvedeného odporúčania vzniknúť akákoľvek ujma na jeho právach, zvlášť na práve uplatniť reklamáciu. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za dodanie tovaru, ktorý je v zhode s kúpnou zmluvou.


Neprevzatie objednanej zásielky

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.). Pokiaľ nebude objednávka, ktorá je zaslaná zákazníkovi na dobierku prevzatá, alebo bude vrátená z dôvodu, ktorý zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok: Zmluvná pokuta vo výške 10 €.

Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými a reklamačnými podmienkami a pokutou v tejto výške.

 

Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu autorizovaného servisného strediska alebo do firmy CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67, 080 01 Prešov.
Tovar, určený na reklamáciu, musí byť zabalený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy. (Tonery musia byt bezpodmienečne zabalené v airbagu-vzduchovom obale a v čiernom sáčku - v opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná). Pri reklamovaní nekvalitnej tlače musí byť pri toneri priložená aj ukážková stránka kde jasne vidno chybu tlače.
K tovaru na reklamácie je potrebné doložiť kópiu faktúry, testovaciu stránku z tlačiarne, kde jasne vidno chybu tlače a sprievodný list, ktorý bude obsahovať:

- stručný popis závady, druh a označenie Vašej tlačiarne
- požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie , vhodný je aj telefónny kontakt.

V prípade nejasnosti sa s Vašim problémom obráťte na naše reklamačné oddelenie, tel. 051 7725585, prípadne nám pošlite e-mail na obchod@abctonery.sk.

 

Doprava reklamovaného tovaru 

Reklamovaný tovar musí zákazník dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. V prípade zaslania postupujte podľa inštrukcie v bode „spôsob uplatnenia reklamácie“. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení zákazník vyzvaný k odberu tovaru. V prípade záujmu môže byť po dohode zaslaný tovar zákazníkovi (poštou alebo špedičnou firmou GLS).
Pri uznanej reklamácii má ďalej kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nárok na úhradu všetkých nutných nákladov k uplatneniu reklamácie. Ak sú dané podmienky pre odstúpenie od zmluvy z dôvodov na strane predávajúceho, má spotrebiteľ právo na úhradu všetkého zaplateného plnenia.

 

Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

• ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

• ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

• ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej v primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ, a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.

Ak je kupujúcim podnikateľ:

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

I. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

II. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

 

Neprevzatie reklamácie

Ak si zákazník neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má spoločnosť abctonery.sk právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,5,-€ za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, spoločnosť abctonery.sk si vyhradzuje právo odpredaja veci 3 osobe. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej reklamácie, vyplatia abctonery.sk zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí zákazník uplatniť u spoločnosti CAMEA SK, s.r.o..

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 14.10.2013 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

Právo zo zodpovednosti za závady tovaru nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:

• bežné opotrebovanie tovaru,

• neodborný zásah do tovaru,

• úmyslné či nedbanlivé poškodenie tovaru,

• použitie tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,

• pripojenie nevhodného prúdu či napätia,

• poškodenie tovaru živelnými či inými prírodnými faktormi,

• poškodenie tovaru použitím nevhodných doplnkov k tomuto tovaru,

• CD média, u ktorých nie sú preukazateľné závady na povrchu,

• na atramenty a tonery, u ktorých došlo k hmotnostnému úbytku väčšiemu než 10%.

Nie je možné vrátiť rozbalené nosiče zvuku, obrazu a dát (napr. hry, DVD filmy a pod.). Ďalej nie je možné vrátiť tovar zakúpený na záväznú zákaznícku objednávku. V prípade, že spotrebič obsahuje niektoré spotrebné diely či súčasti, (napr. cartridge do tlačiarne, vrecká do vysávača, holiace čepele) a výrobok už bol použitý, podmieňujeme vrátenie tovaru úhradou týchto spotrebných súčastí.

V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.