ŠTATÚT SÚŤAŽE Hybský dom


Preambula

Štatút propagačnej súťaže „Hybský dom” (ďalej len „štatút“) je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže „Hybský dom” (ďalej len „pravidlá“) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), na webovej stránke www.abctonery.sk, pričom pre organizáciu súťaže „Hybský dom” (ďalej len „súťaž“) a určenie výhercov je záväzné iba toto úplné znenie pravidiel. Tieto pravidlá môžu byť zmenené výlučne formou písomných dodatkov k tomuto štatútu podpísaných organizátorom súťaže.


Článok I. Organizátor a technické zabezpečenie súťaže

Organizátorom súťaže je: Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: CAMEA SK, s.r.o, so sídlom Sabinovská 67/5065, Prešov 080 01, IČO 36 468 924,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 33575/P, zastúpená: pánom Ing. Marián Geci, , štatutárnym orgánom. (ďalej len “CAMEA” alebo “organizátor”)


Článok II. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž bude prebiehať v období od 15.1.2020 do 14.2.2020. (ďalej len „obdobie trvania súťaže“)


Článok III. Účastník súťaže

1.Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá ku dňu spustenia súťaže v zmysle Článku II. dovŕšila vek min. 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len “účastník”).
2. Súťaž sa uskutoční za nasledovných podmienok: do súťaže bude zapojený každý zákazník, ktorý v čase trvania súťaže urobí jednorazový nákup alternatívnych tonerov cez e-shop www.abctonery.sk v minimálnej výške 120 EUR (cena je uvedená bez DPH).
3. Vznik účasti v súťaži nastane v momente, ako účastník súťaže splní podmienky v článku III, bod 2.
4. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.


Článok IV. Účel súťaže

1. Účelom súťaže je výlučne reklama a podpora predaja ubytovacích kapacít Hybský dom.
2. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov.
3. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.


Článok V. Propagácia súťaže

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom platformy Mailchimp.


Článok VI. Priebeh súťaže

1. Účastník vstupuje do súťaže v momente, ako účastník súťaže v čase trvania súťaže urobí jednorazový nákup alternatívnych tonerov cez e-shop www.abctonery.sk v minimálnej cene 120 EUR bez DPH.
2. V prípade, ak účastník splnil súťažné zadanie, uvedené v Článku VI, bode 1. je automaticky zaradený do žrebovania.
3. Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať 14.2.2020.
4. Víťazom je jedna osoba, ktorú organizátor vyberie žrebovaním.
5. Víťaz bude o výhre informovaný mailom. V prípade uverejneného telefonickom kontakte v databáze, aj telefonicky.
6. Výhrou je poukaz na 3-dňový pobyt v Hybskom dome:
- 3 dni/2 noci pre 2 dospelé osoby s nástupom piatok – ukončením pobytu v nedeľu (víkendový pobyt)
- Ubytovanie v apartmáne: 70 m², súkromná kúpelňa, bezplatné wi-fi, výhľad na hory
- Bezplatné parkovanie
- Poukaz je bez nároku na stravu
- Poukaz si môže víťaz uplatniť jednorázovo v termíne od 1.3.2020 do 30.6.2020 podľa dostupných kapacít. Termín si víťaz rezervuje telefonicky +421 905 502 652 alebo mailom info@hybskydom.sk
- Po 30.6.2020 nie je možné si poukaz uplatniť.
7. Na výhru v súťaži nie je právny nárok, výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
8. Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť.
9. Výhru výhercovi doručíme do 10 pracovných dní prostredníctvom Slovenskej pošty, ale aj e-mailom. Víťaz obdrží platný VOUCHER.
10. Víťaz bude vyžrebovaný 14.2.2020 do 15:00 hod.


Článok VIII. Osobné údaje

1. Každý účastník udeľuje registrovaním v súťaži organizátorovi a sprostredkovateľovi súhlas k tomu, že jeho meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia. Účastník registrovaním v súťaži dáva organizátorovi a sprostredkovateľovi automaticky Súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ktorý je udelený dobrovoľne do 31.12.2020 a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla organizátora.
2. Súťažiaci registráciou vyhlasuje, že ako dotknutá osoba, si je vedomí svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov), t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na presné informácie o zdroji, z ktorého boli jeho osobné údaje získané, právo na zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov aj na marketingové účely. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu podmienok dohodnutých s organizátorom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súťažiaci registráciou súčasne vyhlasuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov, a že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.


Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže,.
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením pravidiel súťaže.
3. V prípade rozporu ustanovení pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel.
4. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.
5. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
6. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže.
7. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie Štatútu súťaže a taktiež právo na vyradenie účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Štatútu súťaže alebo v prípade použitia neregulárnych postupov.


V Prešove, dňa 14.1.2020.


CAMEA SK, s.r.o.

Je len na vás koľko ušetríte

Vyhľadávač náplní U nás nájdete náplň jednoducho a rýchlo